Movité věci

1. Přímý odkup movitých věcí

Nabízíme přímý odkup movitého majetku zapsaného v majetkové podstatě úpadce v celém jeho rozsahu, nebo vybraných položek.

Na vlastní náklady zajistíme jeho ocenění a zpracujeme konkrétní nabídku na odkup. Součástí odkupu je i zajištění převozu či likvidace neprodejného majetku a to na naše náklady. Přidanou hodnotou je také zajištění ekologické likvidace odpadu (včetně nebezpečných odpadů), vyklizení areálu, apod.

2. Zprostředkování prodeje movitého majetku

U majetků většího rozsahu (technologie, dražší auta, umělecká díla, apod.), kde by přímý odkup nebyl z různých důvodů pro klienta výhodný, nabízíme možnost prodej movitého majetku zprostředkovat.

Při této činnosti využíváme jednak vlastní databáze potenciálních zákazníků a dále osvědčených propagačních kanálů.

Tato služba je pro insolvenční správce beznákladová.
Provizi si sjednáváme s kupujícími.